Сургалтын үйл ажиллагаа

Сургалтын үйл ажиллагаа:

Говьсүмбэр политехник коллеж нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд 14 мэргэжлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж түүнд 602 суралцагч хамрагдан суралцаж байна. Үүнд: Техникийн боловсрол-231, Мэргэжлийн боловсрол-371 суралцагч сурч байна.