Ерөнхий тойм

Өрөм ба Тэсэлгээ нь олборлолтын хоёр аргачлалын нэгийг ашиглан хорогдлыг хамгийн сайнаар удирдах боломжийг олгодог:

Эхний арга нь далд уурхайд нийтлэг байдаг бөгөөд геологи их болон бага хагарлыг удирдах шаардлага гардаг. Хэрэглэгчийн тодорхойлсон хорогдлын төрлийг тохируулах боломжийг олгодог. Боломжит материалын жин болон агуулгыг тохируулна.

Хоёр дахь аргачлал нь ил уурхайд тэсэлгээний материалын дугаар үүсгэх юм. Байршлын жинг төлөвлөснөөр Өрөм ба Тэсэлгээний функц нь төлөвлөлт хийгдсэнээс илүү шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн хэсэгт агуулга хуваарилах боломжийг олгоно.

Гол онцлог

  1. Олборлолтын циклийн үе шат бүрийн цуглуулсан өгөгдлийг визуал байдлаар харуулна.
  2. Төлөвлөсөн цооногуудаас аль нь цэнэглэж бэлэн болсон, зөөхөөр тэсэлсэн нөөцийн хэмжээ, боломжит үлдэж байгаа хэмжээг тус тус өгөгдсөн хугацаанд тооцоолж харуулна.
  3. Урт болон богино хугацааны төлөвлөлтийн функц
  4. Хүдэр олборлолтын хяналт
  5. Түүхэн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх боломж
  6. Агуулгын хорогдлыг мэдэх боломж

Үндсэн Давуу Талууд

  1. Уурхайн инженерт хүдэр авалт болон байршил дахь материалын агуулга болон жинд хяналт тавих боломжийг олгодог.
  2. Инженерүүд байршлаар цооногийн төлөвлөлт оруулах, тэсэлсэн материалын жин, тооцоолсон материалын хорогдол оруулах боломжтой.
  3. Инженерүүдийг өрөмдлөг, материал болон зарцуулалтын үйл ажиллагааны мэдээллээр хангана.