Сургуулийн танилцуулга

Говьсүмбэр аймаг дахь Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллеж нь Монгол улсын хэмжээнд оюутнуудад сургалт явуулж боловсрол олгодог. Янз бүрийн насны, өөр өөр боловсролтой оюутнууд өдрийн ангийн, он-лайн болон ажлын байран дээрх төрөл бүрийн сургалтуудад хамрагддаг. Ийм олон талт орчинд оюутнууд тус сургуулийн орчинд оюутны биеэ авч явах зан байдлыг зохицуулсан дүрэм журмыг ойлгосон байх нь маш чухал юм.Говьсүмбэр аймаг дахь Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллежийн оюутны дүрэм нь оюутнуудад оюутных нь эрх сургууль болон бусад оюутны өмнө хүлээх үүргийг нь ойлгуулах зорилгой юм.Тус сургуулийн оюутнууд элсэн орсон өдрөөсөө эдгэр эрх үүгийг ухамсарлан ойлгосон байх ёстой.Үүний дагуу бүх оюутныг тус сургуульд элсэн ороход нь энэхүү дүрэмтэй танилцуулах ажлыг зохион байгуулах ёстой.Коллежийн оюутны дүрэмд тусгайлан заагаагүй асуудлын хувьд  оюутнууд бусдыг хүндлэх , тэдний эд хөрөнгийг хамгаалах сургуулйин орчинл хамтран ажиллах зарчмыг дагаж мөрдөнө.Түүнчилэн  бүх оюутан Монгол улсын болоод  орон нутгийн  хууль журамыг дагаж мөрдөх ёстой.Сургуулиас баталсан ажлын байран дээрх  сургалт ,аялал, тусгай арга хэмжээ  гэх мэт үйл ажиллагаатай  холбогдон  коллежийн оюутны дүрмийг заөрчих явдал  сургуулийн  хотхон дотор сургуулийн байшин барилгын ойролцоо гарч болохыг үгүйсгэгүй бөгөөд үүссэн нөхцөл байдалаас шалтгаан сургуулийн сахилгын арга хэмжэээгий дүрэм журам болон хуулийн хүрээнд  шийдвэрлэнэ.